Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem TopOFFFestival 2019 oraz regulaminem Nagrody Publiczności.

Regulamin

I

Regulamin III TopOFFFestival

III Ogólnopolski Festiwal TopOFFFestival, zwany dalej „Festiwalem, jest przedsięwzięciem organizowanym przez Teatr Mały przy wsparciu Gminy Miasta Tychy, realizowanym w Tychach.

 

 

I.

 1. Celem Festiwalu jest:

–   prezentacja i promocja twórców,

–   stworzenie form wymiany myśli i doświadczeń środowiska teatralnego w kraju,

–   przegląd najciekawszych i najlepszych spektakli  ostatniego sezonu  teatralnego.

 

 1. Realizacja celu Festiwalu następuje poprzez:

– zaproszenie do wystawienia na scenie Teatru Małego w Tychach spektakli teatralnych,

w tym konkursowych i mistrzowskich, wybranych przez Dyrektora Programowego Festiwalu,

–  umożliwienie spotkań reżyserów-twórców kultury z publicznością,

–  prowadzenie edukacji kulturalnej, w tym warsztatów teatralnych,

–  upowszechnianie wiedzy w zakresie sztuki tworzenia widowisk teatralnych i narzędzi wyrażania

wrażliwości twórczej.

 1. Festiwalem kieruje Dyrektor Programowy Festiwalu Łukasz Drewniak powołany przez Dyrektora Teatru Małego w Tychach, który ustala również honorarium dla Dyrektora Programowego Festiwalu.
 2. Dyrektor Teatru Małego w Tychach pełni funkcję Dyrektora Organizacyjnego Festiwalu, który prowadzi sprawy Festiwalu, określone w niniejszy Regulaminie przy pomocy Biura Organizacyjnego, o którym mowa w pkt. V n.in. Regulaminu, utworzonego spośród pracowników kierowanej przez siebie Instytucji oraz dodatkowo zaproszonych do współpracy osób. Biuro Organizacyjne ma siedzibę w Teatrze Małym w Tychach ul. ks. kard. A. Hlonda 1,tel.32/2273611, tel/fax.32/2272067, sekretariat@teatrmaly.tychy.pl.
 3. Prawo czynnego uczestniczenia w Festiwalu mają zespoły teatralne zaproszone do konkursu przez Dyrektora Programowego Festiwalu Łukasza Drewniaka.
 4. Widownię festiwalową stanowi śląska publiczność teatralna oraz przedstawiciele środowisk teatralnych, dziennikarskich, a także życia publicznego z całego kraju.

II.

 1. Na Festiwal są zapraszane zespoły teatralne na podstawie protokołu opracowanego przez Dyrektora Programowego Festiwalu.
 2. Dyrektor Programowy Festiwalu do udziału w Festiwalu może zaprosić zespoły teatralne stanowiące rodzaj pokazu, nie biorące udziału w konkursie.
 3. Informacja o zakwalifikowaniu zespołu teatralnego i spektaklu do Festiwalu przekazana zostanie zainteresowanym do dnia 15  lutego 2019r. przez Dyrektora Organizacyjnego Festiwalu.
 4. Zakwalifikowany spektakl zobowiązuje Teatr, przez który jest wystawiany, do niezwłocznego nadesłania materiałów informacyjnych dla potrzeb Biura Organizacyjnego i wydawnictwa festiwalowego.
 5. Teatr uczestniczący w Festiwalu zobowiązuje się także do:
 6. wyrażenia zgody na:

– bezpłatne zarejestrowanie fragmentów spektaklu na użytek reklamy i promocji Festiwalu,

– bezpłatne zamieszczenie w prasie i publikacjach festiwalowych różnych materiałów

reklamowych i informacyjnych,

 • uregulowania wszelkich należności autorskich związanych z prezentowanym spektaklem (tantiemy, licencje) we własnym zakresie.
 • dokładnego określenia warunków technicznych, w jakich spektakl powinien być realizowany (nagłośnienie, rodzaj oświetlenia, układ sceny i widowni, rekwizyty, scena obrotowa).
 • Zakwalifikowanie do konkursu festiwalowego spektaklu zobowiązuje jego reżysera  do udziału w Festiwalu,  podczas  prezentacji swojego dzieła oraz do uczestnictwa w spotkaniu z publicznością. Reżyserowi mogą towarzyszyć osoby ściśle związane z realizacją spektaklu.

III.

 1. Do oceny zakwalifikowanych do Festiwalu spektakli Dyrektor Programowy Festiwalu zaprasza w odrębnym trybie Jury.
 2. Teatr Mały – Biuro Organizacyjne Festiwalu – podpisuje stosowne umowy z przedstawicielami Jury,którzy w ramach umowy zobowiązują się do obejrzenia i oceny wszystkich spektakli konkursowych  biorących udział w Festiwalu.
 3. Członkowie jury otrzymują honorarium ustalane przez Dyrektora Organizacyjnego Festiwalu, płatne na podstawie umowy o dzieło zawartej między Dyrektorem Organizacyjnym  Festiwalu, a członkiem Jury.
 4. Jurorzy otrzymują na czas Festiwalu zakwaterowanie na koszt Festiwalu, nie otrzymują natomiast zwrotu kosztów podróży ani diet.
 5. Do dyspozycji Jury przyznana zostaje pula nagród w wysokości 20 000 zł tj.,

– 10 000 zł dla laureata Festiwalu

– 10 000 zł na 5 nagród indywidualnych o równowartości po 2000 zł brutto, z zastrzeżeniem, iż nie

może być to nagroda łączona tj. w  przypadku przyznania kilku nagród indywidualnym  jednemu

teatrowi.

Jury ogłasza swoją decyzję po ostatnim pozakonkursowym spektaklem  i uzasadniają je publicznie przed festiwalową widownią .

 1. Wysokość nagród finansowych w ramach ww. puli nagród nie może ulec zmianie.
 2. Spektakl, który otrzyma największą liczbę głosów, staje się laureatem III edycji TopOFFFestival.
 3. Jury może przyznać nagrody dodatkowe, zgłoszone przez zainteresowane instytucje bądź osoby.

IV.

 1. W ramach TopOFFFestival  zostanie zaprezentowana własna produkcja Teatru Małego w ramach projektu Scena Otwarta Teatru Tychy.
 2. Produkcja Teatru  Małego nie bierze udziału w konkursie, stanowi pokaz pozakonkursowy.

V.

 1. Dyrektor Teatru Małego dla przygotowania i przeprowadzenia Festiwalu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Dyrektora Programowego, powoła Biuro Organizacyjne.
 2. W skład Biura Organizacyjnego wchodzą następujące sekcje: sekcja obsługi technicznej , sekcja obsługi prasowej oraz sekcja obsługi organizacyjnej. Szczegółowe zadania poszczególnych sekcji, składy osobowe, harmonogramy pracy  oraz kwestie dokumentacyjne zostaną ustalone w trybie wewnętrznego zarządzenia Dyrektora Teatru Małego
 1. Teatr Mały zapewnia:
 • zapłatę wynagrodzenia za całkowicie przygotowany i wystawiony w ramach Festiwalu spektakl teatralny na podstawie faktury VAT wystawionej przez Teatr uczestniczący w Festiwalu.  Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, winno obejmować wszystkie koszty związane z prezentacją przedstawienia, w tym: honoraria artystyczne, honoraria zespołu technicznego, diety pracownicze, transport osób i scenografii, koszty ubezpieczeń itp.
 • pokrycie kosztów zakwaterowania członków zespołu Teatru biorących udział w spektaklu lub jego przygotowaniu – na podstawie listy hotelowej dostarczonej przez Teatr,
 • zrefundowania kosztów tantiem autorskich od wpływów netto ze sprzedaży biletów na spektakl
  – wg określonego w umowie z Teatrem procentu, wskazania miejsca parkingowego dla samochodów ciężarowych przewożących elementy scenografii oraz autokarów przewożących zespoły teatralne. Opłaty parkingowe ponosi Teatr uczestniczący w Festiwalu.
 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych nin. Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny Festiwalu.

 

 

 

 

 

Dyrektor Organizacyjny

Dyrektor  Teatru Małego

Dorota Pociask – Frącek

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Regulamin Nagrody Publiczności

Regulamin
Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego
w Konkursie Publiczności
III edycji TopOFFFestival 2019

§1

Organizatorem Konkursu Publiczności, zwanego dalej „Konkursem”, jest Teatr Mały w Tychach – Biuro Organizacyjne III edycji TopOFFFestival, odbywającego się w terminie od 8 do 13 kwietnia 2019 r. w Tychach.

§2

Celem Konkursu jest nagrodzenie reżysera spektaklu żywego planu wybranego przez publiczność za najlepszą reżyserię spektaklu, spośród 6 przedstawień teatralnych nominowanych do przeglądu festiwalowego i prezentowanych w dniach od 10 do 12 kwietnia 2019 r.

§3

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego ma charakter pieniężny o wartości 5.000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto).

§4
Zasady Konkursu:
1. Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy widzowie obecni na spektaklu.
2. Widz głosuje jednorazowo poprzez wrzucenie do urny kartki (głosu) z zaznaczeniem spektaklu na którym był obecny. Kartki do głosowania są ostemplowane pieczątką Teatru Małego.
3. Głosy oddawane są do urn znajdujących się w miejscu prezentacji spektakli.
4. Przed każdym spektaklem sprawdzane jest opieczętowanie urn.
5. Organizator monitoruje przebieg konkursu.
6. Komisyjne otwarcie urn nastąpi po ostatnim spektaklu konkursowym.
7. Konkurs wygrywa spektakl, na który zostanie oddana największa ilość głosów w stosunku do osób uprawnionych do głosowania obecnych na spektaklu.
8. Z prac komisji zostanie sporządzony protokół.
9. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 13 kwietnia 2019 r.,
po spektaklu mistrzowskim Festiwalu, na scenie Teatru Małego.

§5

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele:
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
– Biura Organizacyjnego Festiwalu

§ 6

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu do wglądu w Biurze Organizacyjnym oraz przy stanowiskach z urnami do głosowania.